logo-mini
Wczytywanie...

Regulamin sklepu internetowego onspirit.pl

UWAGA! Od dnia 5 grudnia 2022 roku prowadzimy obsługę zamówień detalicznych. Poprzez stronę onspirit.pl można dokonać zamówienia produktów zgodnie z warunkami regulaminu. Odbiór zamówionego towaru po otrzymaniu potwierdzenia jest możliwy w siedzibie sklepu fizycznego.

Proszę zwrócić uwagę, że jesteśmy PRODUCENTEM alkoholi. Z chwilą wyrażenia chęci dokonania transakcji, po zaakceptowaniu warunków zastrzegamy sobie prawo do udostępnienia produktu do odbioru w czasie do 30 dni od wysłania zamówienia. Jest to podyktowane koniecznością dopełnienia starań dla wyprodukowana produktów najwyższej jakości.

WŁAŚCICIEL

Informacje o sklepie i stronie.

ONSpirit marka PPHU MORITZ Marek Różycki
43-190 Mikołów, Rybnicka 43 Email: biuro@onspirit.pl SKLEP FIZYCZNY: Rybnicka 41, 43-190 Mikołów


Telefon: +48 607 268 497

NIP: 6311738248

DEFINICJE

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia za pośrednictwem strony.

Sprzedawca – PPHU MORITZ.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający podstawowe zasady korzystania z elektronicznej platformy do składania zamówień pod adresem onspirit.pl.

Sklep – miejsce składania zamówień w internecie oraz punkt odbioru ul. Rybnicka 41 w Mikołowie.

Towar – produkty prezentowane w elektronicznej platformie, które można nabyć w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.


 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem onspirit.pl.
 2. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep, w którym można składać zamówienia za pośrednictwem strony prowadzony jest przez PPHU MORITZ Marek Różycki, NIP 6311738248, 43-190 Mikołów, Rybnicka 43.
 4. Regulamin określa w szczególności:
  1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach strony onspirit.pl;
  2. warunki i zasady dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w Sklepie za pośrednictwem Strony onspirit.pl;
  3. warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie za pośrednictwem Strony onspirit.pl;
  4. zasady zawierania Umów sprzedaży w Sklepie przy użyciu Strony onspirit.pl;
  5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszcza się sprzedaż wyłącznie na rzecz osób, które ukończyły 18 lat. Nie dokonuje sprzedaży osobą nietrzeźwym oraz na kredyt lub pod zastaw;
  6. Regulamin jest dostępny w każdej chwili na Stronie onspirit.pl;
  7. Informacje o produktach prezentowanych w Sklepie za pośrednictwem elektronicznego systemu zamówień , stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
  8. Umowy sprzedaży Towaru można zawrzeć i zrealizować wyłącznie w Sklepie;
  9. Strona onspirit.pl przedstawia ofertę napojów alkoholowych dostępnych w Sklepie;
  10. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Strony onspirit.pl jest rejestracja w jej ramach;
  11. Rejestracji należy dokonać przez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, dostępnego na Stronie, pod adresem: onspirit.pl/twoje-konto/;
  12. Warunkiem prawidłowiej rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Dokonując rejestracji Klient upoważnia PPHU MORITZ do przetwarzania jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;
  13. Prowadzący Stronę zastrzega sobie prawo do odmowy prawa do korzystania z Strony onspirit.pl, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zawartych tam treści, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   • podał w trakcie rejestracji w Strony onspirit.pl dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   • dopuścił się za pośrednictwem Strony onspirit.pl naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników Strony onspirit.pl,
   • nie ukończył 18 roku życia.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Strony onspirit.pl, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych zawartych w obrębie Strony onspirit.pl, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze Strony onspirit.pl w sposób nie powodujący przerw w działaniu systemu,
  3. zakazane jest rozpowszechnianie za pomocą Strony onspirit.pl niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania ze Strony onspirit.pl w sposób niezakłócający dostępu innym Klientom oraz dla Sprzedawcy,
  5. korzystania ze Strony onspirit.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa i postanowieniami Regulaminu.
 8. W celu zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie za pośrednictwem Strony onspirit.pl należy wejść na stronę internetową dokonać wyboru Towaru, oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
 9. Zatwierdzenie wybranych Towarów następuje poprzez dodanie ich do koszyka. W przypadku wszystkich towarów możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania ze względu na warunki produkcji i dostępność surowców. W przypadku, gdy termin będzie ulegał wydłużeniu Sklep poinformuje Klientów. Wysłanie korespondencji mailowej na adres podany w zamówieniu jest spełnieniem tego warunku. Produkty są wytwarzane na bieżąco i z tego względu fakt umieszczenia ich na stronie nie jest potwierdzeniem, że towar w zamówionej ilości jest natychmiast dostępny.
 10. Na każdym etapie składania zamówienia klient ma prawo do jego modyfikacji, w tym celu należy postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami. Po naciśnięciu przycisku zamawiam nie ma już możliwości modyfikacji zamówienia.
 11. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Strony onspirit.pl wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 12. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
  3. wybranej metody płatności.
 13. W celu wysłania Zamówienia do Sklepu konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 14. Zatwierdzenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 15. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 16. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia przyjęcia do realizacji Zamówienia przez Sklep.
 17. Miejscem zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży jest Sklep.
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 19. Wydanie Towaru następuje w punkcie sprzedaży w Sklepie znajdującym się w Mikołowie.
 20. W przypadku braku możliwości odbioru osobistego Klient we własnym imieniu może zlecić firmie kurierskiej odbiór Towaru ze Sklepu. Sprzedawca w ramach tego zlecenia upoważniony jest do przekazania Towaru firmie kurierskiej celem doręczenia Klientowi.
 21. Zaznaczając w treści Rezerwacji opcję odbioru Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia firmę kurierską do odbioru Towaru w jego imieniu w Sklepie oraz doręczenia mu Towaru.
 22. W przypadku zlecenia odbioru zarezerwowanego Towaru firmie kurierskiej, Klient akceptuje, iż jej przedstawiciel będzie uprawniony do wylegitymowania osoby odbierającej Towar, w celu potwierdzenia jej pełnoletniości oraz, iż ma obowiązek odmowy wydania Towaru w przypadku stwierdzenia, iż osoba odbierająca Towar jest niepełnoletnia, pod wpływem środków odurzających lub nietrzeźwa. W takim przypadku Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru bez prawa do zwrotu wynagrodzenia.
 23. Klient zobowiązuje się zapewnić, że bez względu na wybraną formę odbioru Towaru, zostanie on odebrany przez osobę pełnoletnią, trzeźwą i nieznajdującą się pod wpływem środków odurzających.
 24. Sprzedawca zobowiązuję się wydać zamówiony towar bez wad. Z chwilą podjęcia się realizacji zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie prawo do 30 dniowego terminu produkcji.
 25. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek, cła oraz wszelkie inne opłaty.
 26. Klient ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wydania Towaru.
 27. Prawo odstąpienia od umowy wykonuje się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wobec Sprzedawcy lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@onspirit.pl.
 28. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z udostępnionego na Strony onspirit.pl wzoru formularza.
 29. W przypadku odstąpienia od umowy uiszczona cena sprzedaży zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 30. Cena zostanie zwrócona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji.
 31. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu ceny przed otrzymaniem zwracanego Towaru.
 32. Zwracany Towar winien być przekazany na adres: PPHU MORITZ Marek Różycki, ul. Rybnika 43, 43-190 Mikołówa w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 33. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym.
 34. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@onspirit.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 35. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Strony onspirit.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć najkrótszym możliwym terminie wszelkie wady zgłaszane przez Klienta.
 36. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich zauważonych wadach Strony onspirit.pl.
 37. Problemy związane z funkcjonowaniem Strony onspirit.pl Klient może zgłaszać mailowo pod adres biuro@onspirit.pl.
 38. W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia problemu związanego z funkcjonowaniem Strony onspirit.pl.
 39. Sprzedawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń tj:
  1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem porady@dlakonsumentow.pl.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 40. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 41. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 42. Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Shopping Cart